<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d37790468\x26blogName\x3dEscuadr%C3%B3n+de+Zapadores+Paracaidistas\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ezapac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ezapac.blogspot.com/\x26vt\x3d-879045585947007188', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Un poco de humor en Afganistán

No podemos resistirnos a reproducir esta interesante muestra de creatividad en la soledad de la fría noche Afgana. Espero que todos Vds. la disfruten.


“Un poco de humor en Afganistán”